Brugervilkår for motivu MEDLEMSREKRUTTERING

1. Baggrund
1.1. Motivu Aps, CVR-nr. 38590022, Toftekærsvej 13, 2820 Gentofte (i det følgende benævnt ”Motivu”, ”vi”, eller ”os”) stiller en kommunikationsplatform til rådighed via hjemmesiden www.motivu.dk ((herefter ”Platformen”). Motivu formidler kontakten mellem administratorer af foreninger eller virksomheder, som kan udbyde træninger og privatpersoner som kan tilmelde sig træninger.
1.2. Ved at oprette dig som bruger af Platformen accepterer du (herefter ”Brugeren”, ”dig”, ”du”) at overholde og være bundet af disse brugervilkår (herefter "Brugervilkår(ene)"). Brugervilkårene regulerer din adgang til og brug af Platformen og udgør en bindende juridisk aftale mellem dig og Motivu.
2. Definitioner
2.1. ”Brugere”: Der er fire typer af Brugere på Platformen: Almindelige Brugere, Trænere, Ambassadører og Administratorer. Hver bruger kan være oprettet som én eller flere typer af bruger. Termerne har den betydning, der er beskrevet i det følgende:
2.2. ”Almindelige Brugere” kan tilmelde sig træninger på Platformen.
2.3. “Trænere” kan se hvilke personer der har tilmeldt sig prøvetræninger i den respektive klub og kan markere om de er fremmødt til prøvetræningen.
2.4. “Ambassadører” kan dele foreningens træninger og optjene point via en personlig reference kode.
2.5. ”Administratorer” kan oprette og udbyde træninger på Platformen på vegne af foreninger eller virksomheder.
2.6. ”Brugerens Indhold” betyder tekst, grafik, billeder, logoer, information, data eller andet, som Brugeren uploader på Platformen.
2.7. Betingelserne indeholder to dele: Del I, indeholder de alment gældende brugervilkår, der gælder for alle Brugere. Del II, indeholder de supplerende betingelser, der i tillæg til Del I, også gælder for Administratorer.
3. Brug af Platformen
3.1. Motivu stiller alene Platformen til rådighed for Brugere og Administratorer, men indgår ikke som part i disses aftaler. Motivu er udelukkende formidler af kontakten mellem Brugerne. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende aftaler mellem Brugerne vedrører derfor kun disse parter. Motivu kan ikke gøres ansvarlig for Brugerens henholdsvis Administratorens misligholdelse af en indgået aftale. Dette gælder selvom en Bruger ikke opfylder kravene til registrering på Platformen.

DEL I: GENERELLE BRUGERVILKÅR FOR ALLE BRUGERE

4. Hvordan opretter du en bruger på Motivu?
4.1. Du kan oprette en Almindelig Bruger ved at tilmelde dig en prøvetræning
4.1.1. Hvis du opretter en ny brugerkonto, skal du indtaste dit fornavn, efternavn, telefonnummer og e-mailadresse. Tilføjelse af yderligere informationer er frivilligt.
4.2. Når du opretter en ny brugerkonto, som Træner, Ambassadør eller Administrator, skal du også vælge et kodeord, som skal benyttes, når du logger på Motivu. Det valgte kodeord er personligt og må ikke overdrages til andre. Du har pligt til at sørge for at kodeordet ikke eksponeres overfor tredjepart. Skulle dette ske, er du forpligtiget til at underrette Motivu herom. Vi kan ændre kodeordet, såfremt vi vurderer, at der er risiko for, at det er kompromitteret eller benyttes i strid med vores Brugervilkår. Du kan også selv rette dit kodeord til et nyt, når du er logget ind.
4.3. Når du som bruger tilmelder dig en træning ved at indtaste dine kontaktinformationer (fornavn, efternavn, e-mail adresse og telefonnummer), oprettes automatisk en brugerkonto til dig.
4.4. Som bruger kan du også oprette en brugerkonto til et barn som du er forældre eller værge for (under 16 år), som administreres via din brugerkonto.
4.5. Det er gratis at oprette alle typer af brugere på Platformen.
5. Vil du tilmeldes en træning?
5.1. Du kan tilmelde dig en træning ved at indtaste dine oplysninger på siden for den pågældende træning.
6. Vil du afmeldes træningen?
6.1. Hvis du vil afmelde dig træningen, skal du kontakte træneren eller Administratoren for den træning du har tilmeldt dig. Du vil få tilsendt kontaktoplysninger på vedkommende du skal henvende dig til per e-mail når du har tilmeldt dig en træning.
6.2. Hvis du afmelder træningen, vil du miste din plads på holdet og muligvis ikke kunne tilmelde dig holdet igen.
7. Ansvarsfraskrivelse
7.1. Motivu udbyder en kommunikationsplatform og Motivu påtager sig intet ansvar udover dette. Det sker på dit eget ansvar, når du bruger Platformen.
7.2. Motivu er ikke involveret i aftalerne mellem Brugere(n) og Administratore(n), og Motivu kan dermed ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem Brugerne. Motivu påtager sig intet ansvar i forbindelse med Brugernes aftaler om deltagelse i eller udbud af træninger.
7.3. Motivu kan ikke drages til ansvar for Indhold på Platformen.
7.4. Motivu kan ikke drages til ansvar for en Administrators manglende ret til at udbyde træningen på en given lokation. Det er alene op til Administratoren, at undersøge og ansøge om tilladelse til, at udbyde træningen på givne lokationer.
7.5. Motivu kan ikke drages til ansvar for, hvis en Administrator ikke har rettigheder til at udbyde en given aktivitet og eventuelt ikke har indhentet de fornødne licenser for, at måtte udbyde givne aktiviteter.
7.6. Idet Motivu ikke er part i aftalen mellem Brugerne, kan Motivu desuden ikke gøres ansvarlig, hvis Brugere, Trænere, Ambassadører og Administratorer, uanset årsag, helt eller delvist ikke opfylder deres forpligtelser over for hinanden. Såfremt Brugere ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til deres indbyrdes aftale, skal reklamationer og krav rettes direkte overfor den pågældende Bruger uden ugrundet ophold.
7.7. Motivu kan altså ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingsskade, som Brugeren måtte lide i forbindelse med brugen af Platformen eller det tab, som Brugeren måtte lide i forbindelse med Brugernes aftaler om deltagelse i eller udbud af træninger.
7.8. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Hvis en bestemmelse under dette punkt skulle være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves efter dansk rets ufravigelige regler, skal bestemmelsen anses for erstattet med en gyldig og retskraftig bestemmelse, som bedst afspejler formålet og indholdet af den originale bestemmelse.
8. Misligholdelse og erstatning
8.1. Såfremt Brugeren misligholder Brugervilkårene, kan Motivu kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.
9. Tilgængelighed og adgang til Platformen
9.1. Platformen er almindeligvis tilgængelig via Internettet 24 timer i døgnet, året rundt.
9.2. Motivu er ikke ansvarlig, hvis Platformen i kortere eller længere perioder ikke er tilgængelig, dette gælder også for forhold udenfor Motivus kontrol.
9.3. Adgang til Platformen vil blive afbrudt i forbindelse med opdateringer og ændringer. Arbejde med opdateringer og ændringer vil blive forsøgt udført i de tidsrum, hvor der er færrest brugere, der benytter Platformen.
10. Immaterielle Rettigheder
10.1.1. Alle immaterielle rettigheder, herunder eneretten til tilgængeliggørelse for almenheden og eksemplarfremstilling af Indhold, herunder, men ikke begrænset til tekst, grafik og billeder, design m.m. på Platformen tilhører uden begrænsninger Motivu.
10.2. Du accepterer og garanterer, at du har (i) alle påkrævede rettigheder til at uploade dit Indhold på Platformen, og (ii) at Motivu ikke skal indhente licenser fra en tredjepart for at gøre brug af dit Indhold, (iii) at dit Indhold ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, og (iv) at dit Indhold overholder disse Brugervilkår og den til enhver tid gældende lovgivning.
10.2.1 Du giver hermed Motivu en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens, og ret til at kopiere, overføre, distribuere, vise og fremføre (gennem alle kendte og fremtidige medier) dit Indhold. Den heri nævnte licens fortsætter uden ophørstidspunkt, medmindre Brugeren fjerner Indholdet fra Platformen.
10.2.2 Du accepterer, at Motivu efter eget skøn kan offentliggøre dit Indhold på Platformen og på tværs af sociale medier, herunder Facebook og lignende steder.
10.2.3 Motivu forbeholder sig retten til at censurere eller helt eller delvist fjerne dit Indhold fra Platformen.
10.2.4 Motivu kan ansvarsfrit og uden varsel lukke for din adgang til Platformen samt lukke dine udbudte træninger, hvis Motivu vurderer (i) at brugen er i strid med formålet, (ii) at materiale er lagt op i strid med tredjemands rettigheder, eller (iii) at brugen af Platformen i øvrigt sker i strid med ret, moral, sædvane eller i øvrigt på en måde, som Motivu ikke ønsker.
11. Persondata – og cookiepolitik
11.1. Motivu opbevarer de oplysninger, som Brugeren selv har oplyst i forbindelse med oprettelse af en Bruger på Platformen, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer etc. Motivu foretager registreringen af Brugerens personoplysninger med det formål at kommunikere med Brugeren vedrørende brugen af Platformen.
11.2. Såfremt en bruger tilmelder sig en træning, videregiver Motivu oplysninger om brugerens navn, e-mailadresse og telefonnummer til idrætsforeningens/virksomhedens administrator(er) og træner(er). Dette gøres med henblik på at lette kommunikationen parterne imellem.
11.2.1. Brugeren accepterer samtidig at Motivu og foreningen/virksomheden må kontakte brugeren med relevante informationer og tilbud om indmeldelse i foreningen/virksomheden.
11.2.2. Brugerens kontaktoplysninger må dog ikke bruges af hverken Motivu eller foreningen/virksomheden til at sende brugeren uvedkommende nyhedsbreve pr. e-mail eller lignende, med mindre brugeren har givet særskilt tilladelse hertil.
11.3. Såfremt en bruger tilmelder sig en træning, videregiver Motivu ligeledes oplysninger om administrator og/eller træners navn, e-mailadresse og telefonnummer til den tilmeldte. Dette gøres med henblik på at lette kommunikationen parterne imellem.
11.4. Med undtagelse af 11.2 og 11.3, videregiver Motivu ikke Brugerens oplysninger til tredjepart, medmindre det er påkrævet i henhold til lov – og myndighedskrav.
11.5. Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til databeskyttelsesforordningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.
11.6. Brugeren kan i henhold til persondataloven altid anmode om at få oplysning om og indsigt i, hvilke oplysninger Motivu har registreret samt gøre indsigelse mod en registrering.
11.7. Motivu indsamler kun oplysninger om Brugeren og Brugerens enheder ved brug af cookies.
11.8. Motivus Persondata – og cookiepolitik kan læses her.
11.9. Den dataansvarlige for Brugerens oplysninger er Motivu, CVR-nr. 38590022, , Toftekærsvej 13, 2820 Gentofte.
12. Fortolkning og ændringer
12.1. Motivu kan til enhver tid ændre i disse betingelser.
12.2. De til enhver tid gældende Brugervilkår er tilgængelige på Platformen under menupunktet Indstillinger.
13. Tvist
13.1. Enhver tvist med Motivu og Brugerne, som ikke kan løses i mindelighed, skal løses efter dansk ret ved Københavns Byret som aftalt værneting.
14. Brugerfeedback
14.1. Du kan kontakte vores kundeservice på kontakt@motivu.dk

DEL II: SUPPLERENDE BRUGERVILKÅR FOR ADMINISTRATORER

15. Hvordan oprettes en administratorprofil?
15.1. Hvis du vil udbyde træninger på vegne af en virksomhed eller forening, kan du oprette en administratorprofil via motivu.dk.
15.2. Hvis du vil være med-administrator af en eksisterende virksomheds- eller foreningsprofil, skal du kontakte den eksisterende administrator, som kan tilføje dig ved at indtaste dit navn og e-mail adresse. Du vil herefter få tilsendt et link, hvor du skal godkende brugerbetingelserne. Herefter vil du være med-administrator.
15.3. Som Administrator, kan du udbyde træninger på vegne af en forening eller virksomhed, hvorfor der i tillæg til Brugervilkårene, Del I, gælder disse supplerende Brugervilkår, Del II, for de særlige forhold, der gør sig gældende som Administratorer.
15.4. Du accepterer, at du som Administrator, er ansvarlig for den træning, du udbyder. Du forstår og accepterer, at en aftale indgået mellem dig og en anden Bruger via Platformen, er en aftale mellem dig og Brugeren, som Motivu ikke er part i.
15.5. Motivu forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at fjerne, ændre eller deaktivere enhver træning, som du udbyder, uanset årsag, herunder træninger der efter Motivus eget skøn anses for anstødelige eller af anden grund, er i strid med Brugervilkårene eller på anden måde skadelige for Platformen.
16. Ansvar for Administratorer
16.1. Administratorer er ansvarlige for at indhente alle nødvendige tilladelser, licenser, certifikater, uddannelse etc., der er nødvendige for at undervise i den udbudte træning, herunder tilladelser til at udføre træningen på en given location. Motivu påtager sig intet ansvar, hvis Træneren mangler nødvendige kvalifikationer, tilladelser, licenser, certifikater, uddannelse eller på anden måde ikke opfylder gældende love, regler, sædvaner eller bestemmelser.
16.2. Administratoren er ansvarlig for at være behørigt forsikringsdækket i relation til at undervise i den udbudte træning.
16.3. Administratoren accepterer, at Motivu ikke tilbyder nogen form for erstatning, hverken for medicinsk behandling eller for personskade eller anden skade, hvis Brugeren kommer til skade, som følge af den træning, de har deltaget i, jfr. også 7 under Del I.